Tom Sox vs Staunton Braves

National Anthem
National Anthem

Trevor Candelaria
Trevor Candelaria

Wyatt Langford
Wyatt Langford

National Anthem
National Anthem

1/8

Tom Sox vs Strasburg Express

Brady Kirtner
Brady Kirtner

Makenzie Pate
Makenzie Pate

Gehrig Ebel
Gehrig Ebel

Brady Kirtner
Brady Kirtner

1/13